Na ročištu za glavnu raspravu 27.09.2017.godine za moju ličnu štetu P 249/2011 pred Višim sudom u Novom Sadu održano je prvo ročište nakon što je sudija Mirela Nikolčić preuzela spise ovog parničnog predmeta,ona je četvrti promenjeni sudija u ovom predmetu,poslednje ročište je održano januara 2017.godine,a poslednji nalaz veštaka ekonomske struke Jovana Dragaša je izdat pre više od godinu dana.

Privrednik sam od 1974.godine,svoj kaital sam zaradio svojim radom a ne iz pljačkaških privatizacija,opšte je poznato da sam u preduzeće ATP "Vojvodina" uložio 30 miliona evra, uz postojećih 300, zaposlio još 200 novih radnika, a po okončanju druge faze gradnje tu je trebalo da radi 1.200 zaposlenih. Iako je reč o najvećoj domaćoj investiciji, od države nisam dobio nikakvu subvenciju, koje se inače daju stranim ulagačima. Umesto da razvijam posao, već deset godina vodim sudske postupke jer novosadske vlasti, nakon što sam izgradio novu međumesnu i međunarodnu autobusku stanicu i specijalizovani servis, nisu ispoštovale ugovor koji je bio temelj započete investicije, nakon čega je preduzeće otišlo u stečaj,a ja vodim sudske postupke za ličnu štetu koja mi je naneta I ATP”Vojvodina” takodje vodi sudske postupke za štetu gde ja imam procesnu ulogu umešača.

U parničnom predmetu pred Višim sudom P 249/2011,sud je dana 22.05.2013.godine doneo rešenje kojim je odredio da se na okolnosti visine tužbenog zahteva sprovede ekonomsko-finansijsko veštačenje preko veštaka finansijsko-ekonomske struke Jovana Dragaša,izmedju ostalog I na okolnost moje izgubljene dobiti kao većinskog vlasnika ATP”Vojvodina” u period od 01.03.2007.godine do dana veštačenja kao I visinu zakonske zatezne kamate za svaku iskazanu dobit od dana dospelosti do dana isplate.

Sud je dana 29.06.2015.godine dopunio rešenje o veštačenju od 22.05.2013.godine kojim je odredio mašinsko veštačenje koje se poverava Mašinskom fakultetu u Beogradu.Mašinski fakultet u Beogradu je predao nalaz I mišljenje 18.08.2015.godine.

Veštak finansijsko-ekonomske struke Jovan Dragaš se u drugoj I trećoj dopuni nalaza delimično koristio veštačenjem koje je utvrdila komisija veštaka sa Mašinskog fakulteta.

Isti veštak Jovan Dragaš je angažovan od strane Privrednog suda iz Novog Sada u predmetima P 1327/2015 I P 191/2016 gde je ATP”Vojvodina” tužilac a ja imam procesnu ulogu umešača,veštačeći na iste okolnosti (izgubljenu dobit od poslovanja ATP”Vojvodina”izračunao 20 puta veću vrednost izgubljene dobiti od servisnog centra EvoBus (Setra I Mercedes).

Dana 27.09.2017.godine na ročištu pred Višim sudom po predmetu P 249/2011 moji advokati dostavili su izjašnjenje veštaka Jovana Dragaša iz predmeta Privrednog suda P 1327/2015 I P 191/2016 od 13.06.2017.godine sa predlogom da veštak Jovan Dragaš I u ovom predmetu ,koristeći se istim činjenicama koje je utvrdio u parničnim predmetima pred Privrednim sudom u Novom Sadu,a u vezi istog zadatka za veštačenje kao što je I u ovom parničnom predmetu.Imajući u vidu da je od poslednjeg izjašnjenja veštaka prošlo više od godinu dana,obzirom na odredjeni zadatak za veštačenje od 22.05.2013.godine kaže da se šteta obračuna na dan veštačenja,imajući u vidu da se šteta odredjuje na dan presudjenja (čl.189.st.2 ZOO),ja kao oštećeni imam pravo na potpunu štetu,tako da se materijalna situacija mene kao oštećenog dovede u situaciju kao da nije bilo štetne radnje tuženog,a u smislu čl.190.ZOO.

Sudija Mirela Nikolčić je odbila da izvede taj predlog bez obrazloženja!

Odbijanjem predloženog dokaza,sudija Mirela Nikolčić je onemogućila meni kao tužiocu dokazivanje materijalne istine,pokazujući očitu pristrasnost.Ova nepravilnost se ne može otkloniti u žalbenom postupku,obzirom da u žalbenom postupku nema novih činjenica I dokaza.

Kako je očigledno da je šteta značajno veća nego što je u dosadašnjem toku postupka utvrdio veštak Jovan Dragaš,jer je isti tu činjenicu utvrdio u drugom parničnom postupku.Odbijanjem mojih dokaznih predloga sudija Mirela Nikolčić ima jasnu nameru da me spreči u dokazivanju relevantnih činjenica,kako u ovom postupku ne bi bilo pravilno utvrdjeno činjenično stanje,to proizilazi I iz činjenice da sudija Mirela Nikolčić nije ni pogledala nalaze veštaka Jovana Dragaša koje su moji punomoćnici predali.

Na takav način sudija Mirela Nikolčić kazuje da joj nije stalo do materijalne istine.

O kompletnoj situaciji u ovom predmetu obavestio sam Evropsku komisiju,Evropski parlament,Agenciju za borbu protiv korupcije,Savet za borbu protiv korupvije,Republičko tužilaštvo I druge.

Obzirom na ovakvo stanje koje je dosta poljuljano u ovom sistemu pravosudja,tražim da se preduzeću ATP”Vojvodina” i meni Iliji Deviću obezbedi zakonito i fer sudjenje i ostvarenje svih prava propisanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Srbije.

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

pre privatizacije

  

Izgled preduzeća ATP "Vojvodina" 

posle privatizacije

 Joomla templates by Joomlashine